Siirry suoraan sisältöön

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n säännöt

Pohjois-Karjalan Numismaatikot r.y. uudet 23.7.2014 vahvistetut säännöt 

Pohjois-Karjalan Numismaatikot r.y. säännöt
 
 
 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Numismaatikot r.y. Sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää numismaattista harrastusta ja tutkimusta sekä kohottaa numismaattisen tiedon tasoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää kokouksia numismaattisten asioiden merkeissä, harjoittaa valistustoimintaa esitelmin ja julkaisuin, toimeenpanee numismaattisia näyttelyjä sekä osallistuu muihin näyttelyihin, tiedottaa numismaattisista asioista alueellaan, ylläpitää yhteyksiä muiden numismaattisten yhdistysten välillä sekä tukee numismaattista tutkimustoimintaa.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee hakemuksesta yhdistyksen hallituksen hyväksymä henkilö.
Tämän lisäksi yhdistyksessä voi olla kunnia-, kirjeenvaihtaja- ja kannattajajäseninä yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Kunniajäseniksi voidaan kutsua erittäin ansioitunut numismaatikko tai muu yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansiokkaasti toiminut henkilö.
Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua ansioitunut numismaatikko.
Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet kutsutaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä hallituksen esityksestä umpilipuin äänestämällä.
Kannattajajäsenet hyväksyy hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 Yhdistyksen kokouksissa on vain varsinaisilla jäsenillä äänivalta.
Kunnia- , kirjeenvaihtaja- ja kannattajajäsenillä sekä juridisten kannattajajäsenten edustajilla on oikeus olla saapuvilla yhdistyksen kokouksissa, joissa heillä on puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

 Varsinaisen ja kannattajajäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosikokouksen määräämät liittymis- ja jäsenmaksut. Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet ovat vapaat liittymis- ja jäsenmaksuista.

6§ Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka varoituksesta huolimatta rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa taikka muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

7§ Yhdistyksen toimieliminä ovat yhdistyksen kokoukset ja yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittava yhdistyksen puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä ovat vuosittain erovuorossa, ensi kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen siinä järjestyksessä kuin ovat valitut. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri, kumpikin erikseen.

 Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, syyskokous viimeistään marraskuussa ja kevätkokous viimeistään huhtikuussa hallituksen tarkemmin määräämänä aikana.
Muita kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen päätöksen mukaisesti tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää määrätyn asian käsittelemistä varten.
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko kirjallisesti tai ilmoituksena ainakin yhdessä yhdistyksen alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä. Kokouksissa päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Äänestys on avoin paitsi vaaleissa, joissa jonkun äänioikeutetun pyytäessä on käytettävä suljettua lippuäänestystä.
Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkastavat kokouksen puheenjohtaja ja kaksi kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä valittua pöytäkirjantarkastajaa. Kokous voi myös itse kiireellisissä tapauksissa toimittaa pöytäkirjan tarkastuksen.

10§ Kevätkokouksessa
1.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään siitä
5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminantarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä ja hallinnosta.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Käsitellään jäsenten viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokouksen pitoa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat, jotka yhdistyksen hallitus esittää kokoukselle omine lausuntoineen ja joista se tiedottaa jäsenilleen kokouskutsussa sekä
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
5. Päätetään toimihenkilöiden palkkioista
6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle vuodelle sekä kannattajajäsenen vähimmäisjäsenmaksu
7. Vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana, ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan seuraavaksi vuodeksi kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt
10. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin
11. Käsitellään jäsenten viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokouksen pitoa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat, jotka yhdistyksen hallitus esittää kokoukselle omine lausuntoineen ja joista se tiedottaa jäsenilleen kokouskutsussa sekä
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on helmikuun loppuun mennessä toimitettava toiminnantarkastajille.

12§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen toiminnan lakkauttamisesta voidaan tehdä päätökset yhdistyksen kokouksissa ja ne ovat vahvistettava aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua pidettävässä seuraavassa kokouksessa. Muutosasia on mainittava kokouskutsussa. Muutos katsotaan hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä samassa järjestyksessä.

13§ Jos yhdistys purkautuu tai sen toiminta lakkautetaan, sen varat ja omaisuus ovat jaettava jollekin rekisteröidylle yhdistykselle tai sellaiseen tarkoitukseen, joka toimii numismaattisten tarkoitusperien hyväksi.